Update juni 2021

Covid-19 blijft voortrazen in Amazonegebied

Moestuin-Rurrenabaque Het Covid-19 virus blijft voortrazen in het Amazonegebied, de situatie verslechtert en er zijn veel slachtoffers. De ziekenhuizen en medische posten lopen over en er is een tekort aan alles. De pandemie heeft een grote invloed op de door Amazon Fund gesteunde natuureducatie projecten. De onderwijsministeries hebben ingezet op alternatieve vormen van onderwijs op afstand via digitale onderwijsplatforms met ondersteunende lespakketten voor de leerlingen thuis. Maar voor de Amazoneregio is dergelijk onderwijs veelal geen optie, vanwege gebrekkig internetbereik, gebrek aan laptops en mobiele telefoons. Ook heeft de ontwikkeling van de lespakketten grote vertraging opgelopen. Veel scholen in de regio zijn bij de start van het nieuwe schooljaar in maart weer opengegaan. Op dorpsschooltjes met kleine klassen lijkt dat geen probleem, grotere scholen en scholen in meer urbane gebieden hanteren vaak een roterend onderwijsmodel, waarbij leerlingen in kleinere groepen om de dag op school en thuis werken. In zo’n situatie helpt een schooltuin gaten te vullen die ontstaan in het reguliere onderwijs. Maar ook familie- en dorpsmoestuinen kunnen dat. Bovendien heeft Covid-19 de voedselsystemen en de gezinsinkomsten verstoord, waardoor basisbehoeften, vooral voedsel, voor veel gezinnen lastig beschikbaar en betaalbaar zijn geworden. Amazon Fund gaat met lokale partners na welke rol school- familie- en dorpsmoestuinen in deze situatie kunnen spelen.


Educatieve herbebossing

In Peru startte begin 2020 een nieuw project, net toen ook de pandemie begon. Met steun van Wilde Ganzen en de stichting Biodiversiteit en Educatie startte onze partnerorganisatie Picaflor in Peru een herbebossingsproject. Langs de nieuwe verbindingsweg Brazilië-Peru (de Interoceanica) had al binnen enkele jaren de voorspelde kaalslag van het oerwoud plaatsgevonden. Zo’n dertig kilometer buiten Puerto Maldonado nadert die kaalslag de noordelijke grens van het beschermde oerwoud langs de Rio Tambopata. Samen met de inwoners van een van de jonge boerengemeenschappen is besloten om op aangrenzende kale koeienakkers bomen aan te planten, gekweekt en verzorgd door de leerlingen van de dorpsschool. Het streven is om zo een semi-natuurlijke bufferzone te laten ontstaan, die zichzelf terugverdient via fruit voor de bewoners, extra veevoer in de vorm van bladeren en beschutting tegen de brandende zon. Ook voor het regenwoud is zo’n bufferzone natuurlijk welkom. Met de sluiting van de scholen is het project tot nader order opgeschort.

In Bolivia ondersteunt Amazon Fund sinds april 2021 een educatief herbebossingsproject, een initiatief van onze lokale partner Eco-Rurrenabaque. Het begon voortvarend. Zeven scholen in Rurrenabaque en in nabij gelegen dorpen participeren. Maar de Covid-pandemie zorgt voor vertraging. Dit project omvat workshops over de biologie en de waarde van het bos en de noodzaak van behoud; veldbezoeken om het regenwoud en de flora en fauna te leren kennen; het opkweken van zaailingen van (nuttige) bosboomsoorten, sier- en schaduwbomen, het uitplanten van zaailingen in aangetaste gemeenschapsbossen, en het planten van sier- en schaduwbomen op pleinen, lanen en stadsparken om de stad aantrekkelijker te maken. Rekening houdend met de Covid-19 restricties, nemen schoolleerlingen actief deel aan het project. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen!


Noodzaak van onze projecten, lokaal en mondiaal

Het Amazoneregenwoud is nog steeds het grootste tropisch regenwoudgebied op aarde met honderdduizenden verschillende plantensoorten, ruim tweeduizend vogelsoorten en miljoenen insectensoorten. Het Amazone riviersysteem bevat twintig procent van al het zoete water van de wereld. Het gebied wordt ernstig en in sterk toenemende mate bedreigd. De ontbossing stijgt weer en is inmiddels op het hoogste niveau in twaalf jaar. In Brazilië is tussen augustus 2019 en juli 2020 ruim elfduizend vierkante kilometer regenwoud verloren gegaan, Groningen, Friesland en Drenthe samen. Meer dan een vijfde van het regenwoud is ontbost of zwaar aangetast en in veel gebieden staat het ecosysteem onder grote druk. Ontbossing leidt tot verlies van biodiversiteit en tot klimaatopwarming wereldwijd en bedreigt de leefgebieden en cultuur van de inheemse bevolking.

Ontbossing gedetecteerd door INPE’s DETER-systeem sinds 1 augustus 2008, het begin van het “ontbossingsjaar” dat Brazilië gebruikt als basis voor het meten van ontbossing in de Amazone. (Bron: INPE, Mongabay)

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door het Rabo Foundation Medewerkersfonds, Wilde Ganzen, stichting BEE en private donateurs.